First Lady M

Oldenburger

StPrSt, Rappe, *2006, 170 cm

V: Fidertanz v. Fidermark

M: Dream Lady One v. Dream of Glory